Cho Nhôm Al Tác Dụng Với Axit Sunfuric Thu Được Muối Nhôm Sunfat Và Khí H2

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 do trường THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn học sinh viết và cân bằng phản ứng đúng. Vui lòng xem chi tiết bên dưới.

Bạn xem: Al nhôm và axit sunfuric

2. Phản ứng của Al tác dụng với H2SO4 có tính khử

Nhiệt độ phòng

Bạn thấy: Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

3. Làm thí nghiệm Nhôm tác dụng với axit sunfuric loãng

Cho mẫu Al vào đáy ống nghiệm, thêm 1-2ml dung dịch axit H2SO4 loãng.

Kim loại nóng chảy thoát ra khí không màu

4. Hoạt động tương tự

Nhôm và sự kết hợp của nó một số câu hỏi để lựa chọn

Câu hỏi 1. Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng với chất nào tạo thành khí hiđro?

A. NaOH

B.Al

C.CaO

D. CO2

Mục 2. Hợp chất nào không phải là axit?

A. Làm điều đó với kim loại

B. Tác dụng và khoáng chất

C. Phản ứng với oxit axit

D. Đều phản ứng với oxit bazơ

Mục 3. Dung dịch phản ứng với CuO tạo ra chất có màu xanh lam là:

A. dung dịch NaOH

B. Na2CO3

C. dung dịch HCl

D. Dung dịch Ca(OH)2

Phần 4. Các loại kim loại tham gia phản ứng với H2SO4 thường xảy ra quá trình khử là:

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al.

D. Fe, Zn, Ag

ĐÁP ÁN C

phương trình phản ứng

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 5. Nhóm chất phản ứng được với nước và dung dịch HCl là:

A. Na2O, SO3, CO2.

B. K2O, P2O5, CaO

C. BaO, SO3, P2O5

D. CaO, BaO, Na2O

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Phản ứng hóa học xảy ra

CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

BaO + H2O → Ca(OH)2

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Na2O + H2O → 2NaOH

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

Mục 6. Có thể dùng hóa chất nào để tách riêng 3 chất rắn Mg, Al, Al2O3 đựng trong các bình khác nhau?

A. H2SO4 loãng.

B. NaOH.

C. Nồng độ HCl.

D. NH3.

Câu trả lời là không

Lấy mẫu thử ra và đếm tuần tự

Cho toàn bộ chất rắn trong lọ phản ứng hết với NaOH.

Tham Khảo Thêm:  Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 5 Trang 34 Sgk Vật Lí 10, Giải Bài 13 Trang 34

Không có gì ngạc nhiên khi sắt Mg.

Chất rắn nóng chảy chậm, khí thoát ra là Al

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Chất rắn nóng chảy chậm nhất là Al2O3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Mục 7. Dùng m gam Al để khử 3,2 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Chất sinh ra sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH sinh ra 1,344 lít khí (dktc). Giá trị của m là

A. 0,540 gam.

B. 0,810 gam.

C. 1,080 gam.

D. 1,755 gam.

ĐÁP ÁN C

nFe2O3 = 3,2/160 = 0,02 mol;

nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol

2Al + Fe2O3

*

Al2O3 + 2Fe (1)

0,04 0,02 mol

Khi Al là phụ gia thì:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (2)

0,04 mol 0,06 mol

=> Đầu tiên ∑nAl = nAl(1) + nAl(2) = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol

=> mAl = 0,08.27 = 2,16 gam

Mục 8. Kim loại phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là:

A. Fe

B.Mg

C.Ca

D.Al

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Al phản ứng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH

phương trình hóa học

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2↑

Mục 9. Để hòa tan hoàn toàn m gam Al cần 200 ml dung dịch chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Giá trị của m là

A. 5,4 gam

B. 10,8 gam

C. 2,7 gam

D. 6 gam

Câu trả lời là không

nNaOH = 0,2 mol;

nBa(OH)2 = 0,1 mol

phương trình hóa học

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

0,2 0,2 ​​mol

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

0,20,1 mol

=> nAl phản ứng = 0,2 + 0,2 = 0,4 mol => mAl = 0,4.27 = 10,8 gam

Mục 10. Cho 10,8 gam bột nhôm vào 200 ml dung dịch KOH, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 7,2 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch KOH là

A. 0,75M

B. 1,5M

C.2M

D.1M

Câu trả lời là không

nAl = 0,4 mol

Gọi số mol Al đã phản ứng là mol

phương trình hóa học

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2↑

a → a → 3/2a

Khối lượng dung dịch tăng 7,2 gam => mintăng = mAl – mH2 = 7,2 gam

=> 27x – 3/2a.2 = 7,2 => x = 0,3 mol

Theo phương trình sản phẩm

nKOH = nAl phản ứng = 0,3 mol

=>CMNaOH= 0,3/0,2 = 1,5M

Mục 11. Hợp chất X chứa Na và Al. Nếu cho m gam X vào nước dư thì thoát ra V lít khí. Nếu cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì thu được 1,75V lít khí (đktc). Nồng độ của Na trong X là (biết nồng độ của oxi đo ở cùng điều kiện)

Tham Khảo Thêm:  Top 100+ Hình Ảnh Thỏ Chibi Đẹp, Dễ Thương Cute Thỏ Chibi Cute Chibi Tuyệt Đẹp

A. 29,87%.

B. 77,31%.

C. 49,87%.

D. 39,87%.

Đáp án A

Theo đề bài, khi cho m gam X vào nước thì còn lại Na, Al. Khi cho m gam X vào dd NaOH dư thì các chất trên đều mất hết.

Gọi số hạt Na và Al trong hợp chất X lần lượt là x, y mol.

Trường hợp 1:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

phần xx 1/2x

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

ở mức 3/2 lần

→ ∑nH2 = 1/2x + 3/2x = 2x.

Trường hợp 2:

2Na + 2H2O (x) → 2NaOH + H2

ở mức 1/2 lần

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

và 3/2 năm

→ nga = 0,5x + 1,5y

Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nên tỉ lệ về thể tích chính là tỉ lệ về số mol.

2x/(0,5x + 1,5y) = V/1,5V = 1/1,75

=> y = 2x => %mNa = 23x/(23x + 27y).100 = 23x/(23x + 27,2x).100 = 29,87%

Mục 12. Dùng m gam Al để khử 3,2 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dung dịch NaOH sinh ra 1,344 lít khí (đkc). Giá trị của m là

A.1.755

B. 2,160

C.1.080

D.0.540

Câu trả lời là không

nFe2O3 = 3,2/160 = 0,02 mol;

nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (1)

0,04 0,02 mol

Khi Al là phụ gia thì:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (2)

0,04 mol 0,06 mol

=> Đầu tiên ∑nAl = nAl(1) + nAl(2) = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol

=> mAl = 0,08.27 = 2,16 gam

Mục 13. Cho 10,8 gam bột nhôm tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Khi pứ xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí hiđro (dktc). Giá trị cổ phiếu V

A. 1,344 lít.

B. 0,672 lít.

C. 0,448 lít.

D. 6,72 lít.

Xem thêm: Xác minh 3 đường kết nối, 5 cách xác minh 3 đường kết nối

Đáp án A

nAl = 10,8/ 27 = 0,4 mol

nNaOH = 0,2.0,2 = 0,04 mol

phương trình phản ứng

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,4 0,4

Sau phản ứng Al hết NaOH

nNaOH = 0,04 mol → nH2 = 0,06 mol

VH2 = 0,06.22,4 = 1,344

câu hỏi tự luận

Nhiệm vụ 1: Để hòa tan hoàn toàn m gam Al cần 100 ml dung dịch chứa KOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Giá trị của m là

Tham Khảo Thêm:  Avatar Tang Lễ - Hình Ảnh Đại Diện Nhà Có Tang Buồn

Đáp án và hướng dẫn chi tiết

nNaOH = 0,1mol;

nBa(OH)2= 0,05 mol

phương trình hóa học

2Al + 2KOH + 2H2O → 2NaKO2 + 3H2↑

0,1 0,1 mol

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

0,1 0,05 mol

=> ∑nAl phản ứng = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol => mAl = 0,2.27 = 5,4 gam

Nhiệm vụ 2: Trộn 5,4 gam nhôm và 4,8 gam Fe2O3 rồi nung nóng chất thải sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Đáp án và hướng dẫn chi tiết

Để bảo vệ công chúng:

mhh trước trả lời = mhh sau khi làm = 5,4 + 4,8 = 10,2 gam

Nhiệm vụ 3: Nung nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X phản ứng hết với V ml dung dịch NaOH 1M. trong thành phố). Giá trị cổ phiếu V

hướng dẫn chi tiết

Chúng ta có:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (1)

Vì X phản ứng với NaOH tạo 0,15 mol H2 => thêm Al

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Vì nH2 = 0,15 => nAl dư = nH2 = 0,1 mol

nFe2O3 = 0,1 => nAl(1) = 0,2 mol

=> Số mol Al đã dùng là:

Tùy theo thành phần nguyên liệu (xem tỉ lệ Na:Al trong NaAlO2 là 1:1)

=> nNa+ = 0,3 mol => V = 300ml

————————————

Mời xem các bài viết liên quan khác

Trên đây THPT Sóc Trăng mang đến cho các bạn bài viết Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 vô cùng hữu ích. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Trường THPT Sóc Trăng giới thiệu đến các em học sinh Giáo án Toán 9, Lý 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập phần Sinh học lớp 9 Trường THPT Sóc Trăng. Một trường đã được tạo ra và gửi đi.

Tác giả: THPT Sóc Trăng

Thể loại: Giáo dục

Bản quyền bài viết này thuộc về THPT Sóc Trăng. Mọi bản sao đều là lừa đảo!
Nguồn chia sẻ: THPT TP Sóc Trăng (magmareport.net)

Related Posts

Những sai lầm cần tránh khi đặt tiệc tại nhà cho gia chủ

Đặt tiệc tại nhà nên lưu ý những vấn đề gì để tránh những sai lầm đáng tiếc? Cùng tìm hiểu những sai lầm mà gia chủ…

giáo án đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung chính chương trình mẫu giáo LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI, CHẠY THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO LỆNH I. Mục tiêu…

bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án

Tổng hợp câu hỏi Olympia có đáp án mới nhất Ngân hàng câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia 2022 Bộ đề thi Đường lên đỉnh Olympia 2022…

trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

Carbon Dioxide chiếm 0,035% khí quyển và góp phần vào quá trình quang hợp của thực vật. Không chỉ vậy, CO2 còn giúp bảo quản thực phẩm,…

đắp mặt nạ naruko xong có cần rửa mặt không

Mặt nạ luôn là bước chăm sóc da cơ bản nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Hiện nay trên thị trường có rất…

tải adobe premiere pro cc 2020 full crack cho macbook

Hướng dẫn tải Adobe Premiere Pro CC 2020 full crack cho Macbook dành cho những ai muốn sở hữu phiên bản phần mềm dựng phim Adobe Premiere…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *